آدمهایی هستن که فکر میکنن ما رو خر کردن..
عیب نداره بذار به این بهونه ام که شده، گاهی
“فکر کنند..”