:)

شروع کنید.


پیکاسو

{

کوچیک که بودم فک می کردم تنهایی فقط مال وقتیه که کسی دور و برت نیست

}

بیوکده

{

http://bayanbox.ir/view/6277526437923704201/Beautiful-sentences-and-text-love-95.jpg

}

اقای m.r

A divorce is like an amputation, you survive but there's less of you. 


جدایی مانند قطع عضو است
زنده می مانی
اما کمتر از پیش هستی...

���


ماجده

{
متنفرم از اون روزی که بیام و نباشی
به یاد خودم و خودت
M   ❤  Z
{

فرهنگ میزرایی

{

بچه که بودم، یه ستاره بزرگ تو آسمون نشونم دادن گفتن: اونو می بینی؟ اون بزرگه مال توعه!
بزرگ تر که شدم؛ نه تنها فهمیدم که هیچ ستاره ای تو آسمون ندارم، بلکه بهم ثابت شد که زیر آسمون سیاهشم جایی ندارم!


(نوشته خودمه!)

}

پریسا سادات
{

ای آینده تو در کدامین روزی که تمام زندگی ام را منتظر آمدنت بودم...!
}