گاهی باید سکوت کرد..😔

خدا پاسخگو خواهد بود شک نکن....🙏🙇